دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی رخشش
مشاهده (رخشش) در کمانک، معنی و ترجمه رخشش در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (رخشش) کلمه و عبارات مشابه رخشش چیست
لغت نامه ها
1. [ رَ ش ِ ] (اِمص ) درخشش . رخشیدن . (ناظم الاطباء). عمل رخشیدن . صفت رخشیدن . رخشندگی . درخشندگی . تابناکی . تابندگی . تابش :
به رخشش بکردار تابان درخشی
که پیچان پدید آید از ابر آذر.
؟ (از لغت فرس اسدی نسخه ٔ خطی نخجوانی ).
شعاع نور و پرتو روشنی و لمعان و تاب و ضیا و روشنایی و درخشندگی . (ناظم الاطباء).

معنی ( رخشش ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
رخشش آرامش نگیرد ساعتی در یک مقام , farrokhi
میان بزرگان درخشش مراست , ferdousi