دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی رسوبی
مشاهده (رسوبی) در کمانک، معنی و ترجمه رسوبی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (رسوبی) کلمه و عبارات مشابه رسوبی چیست
لغت نامه ها
1. [ رُ ] (ص نسبی ) دُرد. منسوب به رسوب . (ناظم الاطباء). ته نشسته . (لغات فرهنگستان ).
منسوب به رسوب : اراضی رسوبی . (یادداشت مؤلف ).

معنی ( رسوبی ) در لغت نامه دهخدا