دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی رشینی
مشاهده (رشینی) در کمانک، معنی و ترجمه رشینی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (رشینی) کلمه و عبارات مشابه رشینی چیست
لغت نامه ها
1. [ رُ ش َ ] (ص نسبی ) منسوب است به رشین که دیهی است از دیه های جرجان . رجوع به رشین و رشینی (ادریس بن ...) شود.
2. [ رُش َ ] (اِخ ) ادریس بن ابراهیم رشینی جرجانی، از مردم جرجانست . (از منتهی الارب ) (از تاج العروس، ذیل ماده ٔرشن ). مؤلف تاج العروس گوید: او از اسحاق بن صلت روایت دارد و احمدبن حصن نقدی از او روایت کرده است .

معنی ( رشینی ) در لغت نامه دهخدا