دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی رشیین
مشاهده (رشیین) در کمانک، معنی و ترجمه رشیین در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (رشیین) کلمه و عبارات مشابه رشیین چیست
لغت نامه ها
1. [ ] (اِخ ) پیروان طریقی که پندارند جز ظلمت هیچ نبوده و در میان ظلمت آب، ودر میان آب باد، و در باد رحم، و در رحم مشیمه، و در مشیمه بیضه، و در بیضه آب زنده و در آب زنده پسر بزرگ زندگان، و این پسر بسوی بلندی رفته، زمین و آسمانها و اشیاء زمینی و خدایان را خلقت کرده بازگشت، گویند پدرش هیچ خبر نداشت . (از الفهرست ابن الندیم ).

معنی ( رشیین ) در لغت نامه دهخدا