دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی روباندن
مشاهده (روباندن) در کمانک، معنی و ترجمه روباندن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (روباندن) کلمه و عبارات مشابه روباندن چیست
لغت نامه ها
[ دَ ] (مص ) روبانیدن . رجوع به روبانیدن شود.

معنی ( روباندن ) در لغت نامه دهخدا