دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی روزبانان
مشاهده (روزبانان) در کمانک، معنی و ترجمه روزبانان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (روزبانان) کلمه و عبارات مشابه روزبانان چیست
لغت نامه ها
(اِ) ج ِ روزبان . رجوع به روزبان شود.

معنی ( روزبانان ) در لغت نامه دهخدا