دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ریسوگراف
مشاهده (ریسوگراف) در کمانک، معنی و ترجمه ریسوگراف در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ریسوگراف) کلمه و عبارات مشابه ریسوگراف چیست
لغت نامه ها
1. (سُ گِ) [ انگ . ] (اِ.) نام تجاری دستگاه تکثیر معمولاً انبوه که از روی یک نسخة اصلی بر روی کاغذ مخصوص تهیه می شود

معنی ( ریسوگراف ) در لغت نامه معین