دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ریشتنی
مشاهده (ریشتنی) در کمانک، معنی و ترجمه ریشتنی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ریشتنی) کلمه و عبارات مشابه ریشتنی چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َ ] (ص لیاقت ) درخور ریسیدن . قابل رشتن و ریسیدن . شایسته ٔ ریشتن . (از یادداشت مؤلف ). رجوع به رشتن و ریشتن شود.

معنی ( ریشتنی ) در لغت نامه دهخدا