دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی زاوری
مشاهده (زاوری) در کمانک، معنی و ترجمه زاوری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (زاوری) کلمه و عبارات مشابه زاوری چیست
لغت نامه ها
1. [ وَ ] (حامص ) خدمت . (ناظم الاطباء) :
چیست چندین آب و گل را پیروی کردن ز حرص
آب و گل خود مر ترا بسته میان زاوری .
سنائی .

معنی ( زاوری ) در لغت نامه دهخدا