دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی زرگران
مشاهده (زرگران) در کمانک، معنی و ترجمه زرگران در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (زرگران) کلمه و عبارات مشابه زرگران چیست
لغت نامه ها
1. [ زَ گ َ ] (اِخ ) دهی از دهستان انگوران است که در بخش ماه نشان شهرستان زنجان واقع است و 202 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).
2. [ زَ گ َ ] (اِخ ) دهی از دهستان دربقاضی است که در بخش حومه ٔ شهرستان نیشابور واقع است و 110 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
3. [ زَ گ َ ] (اِخ ) دهی از دهستان کاکاوند است که در بخش دلفان شهرستان خرم آباد واقع است و 300 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
4. [ زَ گ َ ] (اِخ ) دهی از دهستان رامجرد است که در بخش اردکان شهرستان شیراز واقع است و 273 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).

معنی ( زرگران ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
و به‌ پهلوی‌ ایشان‌، عُزّیئیل‌ بن‌ حَرْهایا که‌ از زرگران‌ بود، تعمیر نمود و به‌ پهلوی‌ او حَنَنْیا که‌ از عطّاران‌ بود تعمیر نمود، پس‌ اینان‌ اورشلیم‌ را تا حصار عریض‌، مستحکم‌ ساختند. ,
و بعد او از مَلْکِیا که‌ یکی‌ از زرگران‌ بود، تا خانه‌های‌ نَتِینْیم‌ و تجّار را در برابر دروازه‌ مفقاد تا بالاخانه‌ برج‌، تعمیر نمود. ,
و میان‌ بالاخانه‌ برج‌ و دروازه‌ گوسفند را زرگران‌ و تاجران‌، تعمیر نمودند. ,
ازو زرگران زرگری یافتند ,
از او زرگران زرگری یافتند ,