دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی سابس
مشاهده (سابس) در کمانک، معنی و ترجمه سابس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (سابس) کلمه و عبارات مشابه سابس چیست
لغت نامه ها
1. [ ب ُ ] (اِخ ) شهرکی است بعراق و آبادان و با نعمت بر مغرب دجله . (حدود العالم ص 89). نهر سابس دهی است معروف قرب واسط بجانب غربی راه بغداد. (معجم البلدان ). دهی است بواسط و نهر سابس مضاف است بسوی آن ده . (منتهی الارب ). و نیز رجوع به اخبار الراضی باﷲ والمتقی ﷲ از کتاب اوراق صولی ص 214 شود.

معنی ( سابس ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
از آنت این همه راز و حسابست ,
ز صورت جمله اعداد و حسابست ,
ولیکن شرع در عین حسابست ,
دل ذرات با خود در حسابست ,
از آن اینجات اعداد و حسابست ,
وین سرادق که بی حسابستی ,