دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ستایش بردن
مشاهده (ستایش بردن) در کمانک، معنی و ترجمه ستایش بردن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ستایش بردن) کلمه و عبارات مشابه ستایش بردن چیست
لغت نامه ها
1. [ س ِ ی ِ ب ُ دَ ] (مص مرکب )ستوده شدن . نیک نام گشتن . به نیک نامی مردن . ممدوح دیگران شدن بسبب کار نیک و منش پسندیده :
فریدون فرخ ستایش ببرد
بمرد او و جاوید نامش نمرد.
فردوسی .
بدیوار پشتش نهاد و بمرد
بمرد و ز گیتی ستایش ببرد.
فردوسی .

معنی ( ستایش بردن ) در لغت نامه دهخدا