دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ستایش سرا
مشاهده (ستایش سرا) در کمانک، معنی و ترجمه ستایش سرا در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ستایش سرا) کلمه و عبارات مشابه ستایش سرا چیست
لغت نامه ها
1. [ س ِ ی ِ س َ] (نف مرکب ) مادح . ستایش کننده . مدّاح :
ستایش سرایان نه یار تواَند
نکوهش کنان دوستدار تواَند.
سعدی .

معنی ( ستایش سرا ) در لغت نامه دهخدا