دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ستایش کردن
مشاهده (ستایش کردن) در کمانک، معنی و ترجمه ستایش کردن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ستایش کردن) کلمه و عبارات مشابه ستایش کردن چیست
لغت نامه ها
1. [ س ِ ی ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) مدح کردن . نیکویی گفتن . ستودن :
به پیش بزرگان ستایش کنیم
همه پیش یزدان نیایش کنیم .
فردوسی .
به پیروزی ایدر نیایش کنیم
جهان آفرین را ستایش کنیم .
فردوسی .
ستایش سخن خویشتن مکن سعدی
که زشت خوب نگردد بجامه ٔ رنگین .
سعدی .

معنی ( ستایش کردن ) در لغت نامه دهخدا