دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ستایش گرفتن
مشاهده (ستایش گرفتن) در کمانک، معنی و ترجمه ستایش گرفتن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ستایش گرفتن) کلمه و عبارات مشابه ستایش گرفتن چیست
لغت نامه ها
1. [ س ِ ی ِ گ ِرِ ت َ ] (مص مرکب ) ثنا گفتن . شکر کردن :
همیدون بزاری نیایش گرفت
جهان آفرین را ستایش گرفت .
فردوسی .
ستایش گرفت آفریننده را
رهاننده از بد تن بنده را.
فردوسی .

معنی ( ستایش گرفتن ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
ستایش گرفتند برشهریار ,
ستایش گرفتند بر رهنمای ,