دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ستایش گفتن
مشاهده (ستایش گفتن) در کمانک، معنی و ترجمه ستایش گفتن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ستایش گفتن) کلمه و عبارات مشابه ستایش گفتن چیست
لغت نامه ها
1. [ س ِی ِ گ ُ ت َ ] (مص مرکب ) ستودن . مدح گفتن :
گرت من ستایش نگویم مرنج
که بهره ندارم ز گنج تو خنج .
ازرقی .

معنی ( ستایش گفتن ) در لغت نامه دهخدا