دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی سرخ مرز
مشاهده (سرخ مرز) در کمانک، معنی و ترجمه سرخ مرز در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (سرخ مرز) کلمه و عبارات مشابه سرخ مرز چیست
لغت نامه ها
1. [ س ُ م َ ] (اِ مرکب ) بمعنی سرخ مرد که رستنیی باشد شبیه بستان افروز. (برهان ) (آنندراج ). نازک بدن . (جهانگیری ). اسم فارسی آذان الغزال است . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ).

معنی ( سرخ مرز ) در لغت نامه دهخدا