دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی سرگزای
مشاهده (سرگزای) در کمانک، معنی و ترجمه سرگزای در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (سرگزای) کلمه و عبارات مشابه سرگزای چیست
لغت نامه ها
1. [ س َ گ َ ] (نف مرکب ) چیزی که سر را بگزد ای ببرد. (آنندراج ). سر به باد دهنده . سربرنده .

معنی ( سرگزای ) در لغت نامه دهخدا