دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی سقالبه
مشاهده (سقالبه) در کمانک، معنی و ترجمه سقالبه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (سقالبه) کلمه و عبارات مشابه سقالبه چیست
لغت نامه ها
1. [ س َ ل ِ ب َ ] (اِخ ) ج ِ سقلب . (آنندراج ) (فرهنگ فارسی معین ) (غیاث ). رجوع به صقالبه و صقلبیان شود.

معنی ( سقالبه ) در لغت نامه دهخدا