دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی سلابس
مشاهده (سلابس) در کمانک، معنی و ترجمه سلابس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (سلابس) کلمه و عبارات مشابه سلابس چیست
لغت نامه ها
[ ] (اِ) نوعی از تره . گندنا. (دزی ج 1 ص 670).

معنی ( سلابس ) در لغت نامه دهخدا