دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی سلطان ملکشاه
مشاهده (سلطان ملکشاه) در کمانک، معنی و ترجمه سلطان ملکشاه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (سلطان ملکشاه) کلمه و عبارات مشابه سلطان ملکشاه چیست
لغت نامه ها
1. [س ُ م َ ل ِ ] (اِخ ) رجوع به ملکشاه و سلجوقیان شود.

معنی ( سلطان ملکشاه ) در لغت نامه دهخدا