دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی سلیطه گری
مشاهده (سلیطه گری) در کمانک، معنی و ترجمه سلیطه گری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (سلیطه گری) کلمه و عبارات مشابه سلیطه گری چیست
لغت نامه ها
1. [ س َ طَ / طِ گ َ ] (حامص مرکب ) زبان درازی . بدزبانی . همچون زنان سلیطه . (فرهنگ فارسی معین ).

معنی ( سلیطه گری ) در لغت نامه دهخدا

1. ( ~ . گَ) [ ع - فا. ] (حامص .) زبان درازی ، بدزبانی

معنی ( سلیطه گری ) در لغت نامه معین