دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی سلیطی
مشاهده (سلیطی) در کمانک، معنی و ترجمه سلیطی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (سلیطی) کلمه و عبارات مشابه سلیطی چیست
لغت نامه ها
1. [ س َ ] (ص نسبی ) منسوب است به سلیط که نام جدی است . (مهذب الاسماء).

معنی ( سلیطی ) در لغت نامه دهخدا