دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی سلیقه
مشاهده (سلیقه) در کمانک، معنی و ترجمه سلیقه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (سلیقه) کلمه و عبارات مشابه سلیقه چیست
لغت نامه ها
1. [ س َ ق َ ] (ع اِ) سرشت . طبیعت . طبع. نهاد. خصلت . (ناظم الاطباء). سرشت . طبیعت . (غیاث ) (آنندراج ) (منتهی الارب ).خوی . (مهذب الاسماء) (السامی ). در فارسی با خوش، خوب، بد، بی، با و غیره ترکیب می سازد: خوش سلیقه، بدسلیقه، بی سلیقه، کج سلیقه، باسلیقه، کم سلیقه و هم سلیقه .
ارزن کوفته و اصلاح یافته . ارزن بشیر پخته . (مهذب الاسماء).
پینو طراثیت آمیخته .
تره جوش داده .
جای برآمدن تنگ ستور.
اثرتنگ در پهلوی ستور.
نشان قدم و سم در راه . (منتهی الارب ) (آنندراج ).

معنی ( سلیقه ) در لغت نامه دهخدا

1. (سَ قِ) [ ع . سلیقة ] (اِ.) 1 - طبع ، سرشت . 2 - ذوق

معنی ( سلیقه ) در لغت نامه معین

استفاده در دیالوگ ها و آوانگاری بین‌المللی
مستعمل و کهنه و بی‌سلیقه
mostæʔmæl væ kohne væ bisæliqe