دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی سلیله
مشاهده (سلیله) در کمانک، معنی و ترجمه سلیله در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (سلیله) کلمه و عبارات مشابه سلیله چیست
لغت نامه ها
1. [ س َ ل َ ] (ع اِ) دختر. (آنندراج ) (ناظم الاطباء). دخت . (منتهی الارب ).
آنچه دراز شود از گوشت پشت و عصب آن . یا گوشت پاره است یا پیه . (منتهی الارب ) (آنندراج )(ناظم الاطباء).
ماهی دراز. (منتهی الارب ) (آنندراج ). یک نوعی ماهی دراز. (ناظم الاطباء).
پلیته که پنبه و پشم غاژ کرده در وی پیچند و ریسند. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).

معنی ( سلیله ) در لغت نامه دهخدا

(سَ لَ یا لِ) [ ع . سلیلة ] (اِ.) دختر

معنی ( سلیله ) در لغت نامه معین