دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی سودآور
مشاهده (سودآور) در کمانک، معنی و ترجمه سودآور در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (سودآور) کلمه و عبارات مشابه سودآور چیست
لغت نامه ها
1. [ وَ ] (نف مرکب، اِ مرکب ) سوداگر که به معنی تاجر است . (از برهان ) (آنندراج ).

معنی ( سودآور ) در لغت نامه دهخدا