دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی سپردنی
مشاهده (سپردنی) در کمانک، معنی و ترجمه سپردنی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (سپردنی) کلمه و عبارات مشابه سپردنی چیست
لغت نامه ها
1. [ س ِ پ ُ دَ ] (ص لیاقت )چیزی که لایق سپردن باشد. (آنندراج ). تفویض شدنی و هرچیز که لایق امانت باشد. (ناظم الاطباء) :
چون جان سپرد نیست بهر صورتی که هست
در کوی عشق خوشتر و بر آستان دوست .
سعدی (طیبات ).

معنی ( سپردنی ) در لغت نامه دهخدا