دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی سی پیوامی لیانوس
مشاهده (سی پیوامی لیانوس) در کمانک، معنی و ترجمه سی پیوامی لیانوس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (سی پیوامی لیانوس) کلمه و عبارات مشابه سی پیوامی لیانوس چیست
لغت نامه ها
1. [ ی ُ اِ ] (اِخ ) پسر خوانده ٔ پوبلیوس کرنلیوس سی پیو آفریکانس در سال 185 ق .م . تولد یافت . در سال 147 ق .م . برتبه ٔ کنسولی رسید و با عده ٔ سپاهی مأمور جنگ کارتاژ گشت و آن شهر را محاصره کرده و برمردم کارتاژ غالب شد. در سال 134 ق .م . نیز بار دیگر به مقام کنسولی رسید. و در اسپانی و برخی ایالات دیگر روم فتوحات بسیار کرد و چون بروم بازگشت آن شهر را دچار جنگ های داخلی یافت و به حمایت طبقه ٔ اشراف برخاست و سرانجام شبی او را در بستر خویش بی جان یافتند (129 ق .م .) سی پیوامی لیانوس را بواسطه ٔ غلبه ٔ وی بر کارتاژ آفریکانوس ثانی لقب داده بودند. (تمدن قدیم ).

معنی ( سی پیوامی لیانوس ) در لغت نامه دهخدا