دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی شانوان
مشاهده (شانوان) در کمانک، معنی و ترجمه شانوان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (شانوان) کلمه و عبارات مشابه شانوان چیست
لغت نامه ها
1. [ ن َ ] (اِ مرکب ) شاندان و غلاف شانه ومشط. (ناظم الاطباء از اشتنگاس ). شانه دان . و شاید مصحف شاندان مخفف شانه دان باشد. رجوع به شاندان شود.

معنی ( شانوان ) در لغت نامه دهخدا