دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی شاه دیاربکر
مشاهده (شاه دیاربکر) در کمانک، معنی و ترجمه شاه دیاربکر در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (شاه دیاربکر) کلمه و عبارات مشابه شاه دیاربکر چیست
لغت نامه ها
1. [ هَِ رِ ب َ ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب ) فرمانروای ناحیه ٔ دیاربکر.
(اِخ ) اختصاصاً از القاب ابوالمظفر ارتق ارسلان بن ایل غازی بن البی بن تمرتاش است که نام وی در وقفنامه ٔ مدرسه ٔ خاتونیه ٔ ماردین بسال 602 هَ . ق . آمده و بر روی مسکوکات نیز منقوش گردیده است . (از القاب الاسلامیة حسن پاشا ص 353).

معنی ( شاه دیاربکر ) در لغت نامه دهخدا