دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی شاوان
مشاهده (شاوان) در کمانک، معنی و ترجمه شاوان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (شاوان) کلمه و عبارات مشابه شاوان چیست
لغت نامه ها
1. (اِخ ) قریه ای است از قرای مرو و فاصله ٔ میان این محل و مرو شش فرسخ مسافت است . (از معجم البلدان ) (از انساب سمعانی ).

معنی ( شاوان ) در لغت نامه دهخدا