دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی شب پیمایی
مشاهده (شب پیمایی) در کمانک، معنی و ترجمه شب پیمایی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (شب پیمایی) کلمه و عبارات مشابه شب پیمایی چیست
لغت نامه ها
1. [ ش َ پ َ / پ ِ ] (حامص مرکب ) عمل شب پیما. شب نوردی .

معنی ( شب پیمایی ) در لغت نامه دهخدا