دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی شحامة
مشاهده (شحامة) در کمانک، معنی و ترجمه شحامة در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (شحامة) کلمه و عبارات مشابه شحامة چیست
لغت نامه ها
1. [ ش َ م َ ] (ع مص ) فربه گردیدن . (از منتهی الارب ). فربه شدن و بسیار شدن پیه .(المصادر زوزنی ). پیه دار شدن . (از اقرب الموارد).

معنی ( شحامة ) در لغت نامه دهخدا