دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی شفترک
مشاهده (شفترک) در کمانک، معنی و ترجمه شفترک در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (شفترک) کلمه و عبارات مشابه شفترک چیست
لغت نامه ها
1. [ ش ِ ت َ رَ ] (اِ) خاکشی و علف خاکشی . (ناظم الاطباء). خاکشیر.(فرهنگ فارسی معین ). گیاهی است که شتر خورد و در اصفهان خاکشی گویند و آن تخم خوب کلان است و به عربی خمخم گویند. (از برهان ) (انجمن آرا) (آنندراج ). اسم شیرازی خبه است . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). و رجوع به خاکشی و خبه شود.
تخم خاکشی . (از برهان ). تخم خاکشیر. (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به خاکشیر شود.

معنی ( شفترک ) در لغت نامه دهخدا