دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی شمع فروختن
مشاهده (شمع فروختن) در کمانک، معنی و ترجمه شمع فروختن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (شمع فروختن) کلمه و عبارات مشابه شمع فروختن چیست
لغت نامه ها
1. [ ش َف ُ ت َ ] (مص مرکب ) کار فروش شمع. شمعفروشی .
مخفف شمع افروختن . شمع روشن کردن :
بفرمود تا شمع بفروختند
به هر سوی ایوان همی سوختند
فردوسی .
به طیبت کردن ار شمعی فروزی
ازآن طیبت چو شمعی هم بسوزی .
عطار.
رجوع به شمع برافروختن شود.

معنی ( شمع فروختن ) در لغت نامه دهخدا