دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی شنتان
مشاهده (شنتان) در کمانک، معنی و ترجمه شنتان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (شنتان) کلمه و عبارات مشابه شنتان چیست
لغت نامه ها
1. [ ش َ ن َ ] (هزوارش، اِ) بلغت زند و پازند جمع سال باشد که سالهاست و به عربی سنین خوانند. (برهان ). سالها و سنین . (ناظم الاطباء).

معنی ( شنتان ) در لغت نامه دهخدا