دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی شهرستانه مرز
مشاهده (شهرستانه مرز) در کمانک، معنی و ترجمه شهرستانه مرز در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (شهرستانه مرز) کلمه و عبارات مشابه شهرستانه مرز چیست
لغت نامه ها
1. [ ش َ رِ ن ِ م َ ] (اِخ ) نام سابق پای دست در مازندران . (ترجمه ٔ سفرنامه ٔ مازندران و استرآباد رابینو ص 57).

معنی ( شهرستانه مرز ) در لغت نامه دهخدا