دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی شهر بازارگانان
مشاهده (شهر بازارگانان) در کمانک، معنی و ترجمه شهر بازارگانان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (شهر بازارگانان) کلمه و عبارات مشابه شهر بازارگانان چیست
لغت نامه ها
1. [ ش َ رِ با ] (اِخ ) مدینة التجار. یکی از نامهای شهر بخارا که به آن بنمجک و بومسک و مدینة الصفریه یا شارستان رویین نیز میگفتند. و در ص 258 شرح حال رودکی آمده است که این شهر از نزدیکترین شهرهای بخارا به جیحون بود. (شرح حال رودکی ص 75، 258 از تاریخ بخارا ص 20).

معنی ( شهر بازارگانان ) در لغت نامه دهخدا