دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی شورسان
مشاهده (شورسان) در کمانک، معنی و ترجمه شورسان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (شورسان) کلمه و عبارات مشابه شورسان چیست
لغت نامه ها
1. (اِخ ) در شواهد زیر ظاهراً مراد شوره زارهای میان مسکن نعمان بن منذر (حیره ) و مدائن است :
که از کشور شورسان بود مرز
کسی خاک او را ندانست ارز.
فردوسی .
ره شورسان تا در طیسفون
زمین خیره شد زیر نعل اندرون .
فردوسی .

2. (اِ مرکب ) مخفف شورستان . شوره ستان . نمک زار. (یادداشت مؤلف ). شوره زار. زمین شوره . شوره کات .

معنی ( شورسان ) در لغت نامه دهخدا