دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی شیرخانه
مشاهده (شیرخانه) در کمانک، معنی و ترجمه شیرخانه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (شیرخانه) کلمه و عبارات مشابه شیرخانه چیست
لغت نامه ها
1. [ ن َ ] (اِخ ) نام دیگر بلخ بامی . بلخ . (یادداشت مؤلف ) :
به فرخ ترین فال گیتی فروز
سپه راند از آمل شه نیمروز
سوی شیرخانه به شادی و کام
که خوانی ورا بلخ بامی به نام
به کالف شد از بلخ گاه بهار
وز آنجایگه کرد جیحون گذار.
اسدی .

2. [ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) محلی که شیر (اسد) را در آن نگاه دارند. (یادداشت مؤلف ). باغ وحش .
3. [ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) شرابخانه . (آنندراج ). به معنی میخانه است . (از غیاث ) :
گردش چشم یار را نازم
باد او شیرخانه ٔ دل ما.
جلال اسیر (از آنندراج ).

معنی ( شیرخانه ) در لغت نامه دهخدا