دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی صباب
مشاهده (صباب) در کمانک، معنی و ترجمه صباب در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (صباب) کلمه و عبارات مشابه صباب چیست
لغت نامه ها
1. [ ص َب ْ با ] (ع ص ) صیغه ٔ مبالغه ازصب السماء صباً. (معجم البلدان ). رجوع به صب شود.
2. [ ص َب ْ با ] (اِخ ) چاهی است در دیار بنی کلاب که در آنجا خرما بسیار بود. (معجم البلدان ) (منتهی الارب ).

معنی ( صباب ) در لغت نامه دهخدا