دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی صخاب
مشاهده (صخاب) در کمانک، معنی و ترجمه صخاب در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (صخاب) کلمه و عبارات مشابه صخاب چیست
لغت نامه ها
1. [ ص َخ ْ خا ] (ع ص ) مرد با بانگ و فریاد. (منتهی الارب ).
خروشان : نهری صخاب و جوئی پرآب یافتند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 355).
مرد درشت آواز پلیدزبان . (منتهی الارب ).

معنی ( صخاب ) در لغت نامه دهخدا