دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی صنوبرمثال
مشاهده (صنوبرمثال) در کمانک، معنی و ترجمه صنوبرمثال در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (صنوبرمثال) کلمه و عبارات مشابه صنوبرمثال چیست
لغت نامه ها
1. [ ص َ / ص ِ ن َ / نُو ب َ م ِ ] (ص مرکب ) همانند صنوبر. بمانند صنوبر :
ظل صنوبرمثال گشت بمغرب نگون
مهر ز مشرق نمود مهره ٔ زر آشکار .
خاقانی .

معنی ( صنوبرمثال ) در لغت نامه دهخدا