دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی طبرس
مشاهده (طبرس) در کمانک، معنی و ترجمه طبرس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (طبرس) کلمه و عبارات مشابه طبرس چیست
لغت نامه ها
1. [ طَ رَ / طَ رِ ] (ع ص ) نیک دروغگوی .(منتهی الارب ) (آنندراج ). دروغگو. (منتخب اللغات ).
2. [ طَ رِ ] (اِخ ) معرب تفرش . سیدحسین بن سیدرضای بروجردی، معاصر شیخ مرتضی انصاری و صاحب جواهر در رجال منظوم خود گوید :
و المصطفی الجلیل حبر الطبرسی
ذوالنقد عاصرالتقی المجلسی .
الامام السعید، ابوعلی الفضل بن الحسین الطبرسی .طبرس منزلی است میان قاشان و اصفهان . (تاریخ بیهق ص 242). رجوع به طبرسی شود.

معنی ( طبرس ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
طبرستانیان صاحب فر ,
طبرستان و دیلم و گرگان ,