دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی طبع نواز
مشاهده (طبع نواز) در کمانک، معنی و ترجمه طبع نواز در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (طبع نواز) کلمه و عبارات مشابه طبع نواز چیست
لغت نامه ها
( ~ . نَ) [ ع - فا. ] (ص فا.) دلخواه

معنی ( طبع نواز ) در لغت نامه معین