دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی طعن و طنز
مشاهده (طعن و طنز) در کمانک، معنی و ترجمه طعن و طنز در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (طعن و طنز) کلمه و عبارات مشابه طعن و طنز چیست
لغت نامه ها
1. [ طَ ن ُ طَ ] (ترکیب عطفی، اِ مرکب ) از اتباع است . رجوع به طعن و رجوع به طنز شود.

معنی ( طعن و طنز ) در لغت نامه دهخدا