دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی طلوح
مشاهده (طلوح) در کمانک، معنی و ترجمه طلوح در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (طلوح) کلمه و عبارات مشابه طلوح چیست
لغت نامه ها
1. [ طُ ] (اِخ )ذوطلوح ؛ نام موضعی است . (معجم البلدان ). ... و طلح ایضاً موضع بین الیمامة و المکة... و یقال ذوطلوح .

معنی ( طلوح ) در لغت نامه دهخدا