دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی طورس
مشاهده (طورس) در کمانک، معنی و ترجمه طورس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (طورس) کلمه و عبارات مشابه طورس چیست
لغت نامه ها
1. [ ] (معرب، اِ) به یونانی جبن است . (فهرست مخزن الادویه ).

معنی ( طورس ) در لغت نامه دهخدا