دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی طول دادن
مشاهده (طول دادن) در کمانک، معنی و ترجمه طول دادن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (طول دادن) کلمه و عبارات مشابه طول دادن چیست
لغت نامه ها
1. [ دَ ] (مص مرکب ) امرار وقت کردن . به تأخیر انداختن .

معنی ( طول دادن ) در لغت نامه دهخدا

1. (دَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) به تأخیر انداختن ، به درازا کشاندن

معنی ( طول دادن ) در لغت نامه معین