دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی طیافیر
مشاهده (طیافیر) در کمانک، معنی و ترجمه طیافیر در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (طیافیر) کلمه و عبارات مشابه طیافیر چیست
لغت نامه ها
1. [ طَ ] (ع اِ) ج ِ طیفور : و بین ایدیهن طیافیر الذهب و الفضه مملوة بحب الملوک . (رحله ٔ ابن بطوطة). و رجوع به طیفور شود.

معنی ( طیافیر ) در لغت نامه دهخدا